Warning: Illegal string offset 'html' in /home/wordmodules/cache/skin_cache/cacheid_1/skin_topic.php on line 975 Bibles - Myanmar Catholic Bible - theWord Modules

Jump to content


Bibles - Myanmar Catholic Bible


  • You cannot reply to this topic
No replies to this topic

#1 Rev. Tin Aung Takluem

    Liking theWord

  • Members
  • PipPip
  • 23 posts
  • LocationMatupi

Posted 27 February 2016 - 06:15 AM

File Name: Myanmar Catholic Bible
File Submitter: Salai Tin Aung
File Submitted: 27 Feb 2016
File Updated: 15 Mar 2016
File Category: Bibles
Author: Myanmar Catholic
theWord Version: 3.x - 4.x
Suggest New Tag:: MCB, Myanmar Bible, Myanmar Catholic Bible, Catholic Bible

Myanmar Catholic Bible
John 1:1 အစဦး၌နြုတ္ေတာ္ျထက္စကားတည္ရြိေတာ္မူ၏။ နြုတ္ေတာ္ျထက္စကားသည္ ဘုရားသခင္နြင့္အတူရြိေတာ္မူ၏။ နြုတ္ေတာ္ျထက္စကားသည္လည္း ဘုရားသခင္်ဖစ္ေတာ္မူ၏။
John 1:2 ကိုယ္ေတာ္သည္ အစဦးကပင္ ဘုရားသခင္နြင့္ရြိေတာ္မူ၏။
John 1:3 ကိုယ္ေတာ္အား်ဖင့္ အရာခပ္သိမ္းတို့သည္ ်ဖစ္ေပၚလာခဲ့်က၏။ ကိုယ္ေတာ္နြင့္ကင္း၍ ်ဖစ္လာေသာအရာတစ္စုံတစ္ခုမ္ြမရြိခဲ့ခ္ေ။
John 1:4 ကိုယ္ေတာ္၌ အသက္တည္ရြိ၍ အသက္သည္ လူတို့၏အလင္း်ဖစ္၏။
John 1:5 အလင္းသည္မြောင္မိုက္ျတင္ျထန္းလင္း၏။ မြောင္မိုက္မူကား အလင္းကိုမျလြမ္းမိုးနိုင္ခ္ေ။
John 1:6 ေယာဟန္အမည္ရြိေသာလူတစ္ဦးသည္ ဘုရားသခင္၏ေစျလြတ္်ခင္းကိုခံရ၏။
John 1:7 သူ့အား်ဖင့္ လူသားအားလုံးယုံ်ကည္လာ်ေကစရန္ သူသည္ အလင္းေတာ္အ်ေကာင္းကို သက္ေသခံ်ခင္းငြာလာခဲ့၏။
John 1:8 သူသည္ အလင္းေတာ္မဟုတ္၊ အလင္းေတာ္အ်ေကာင္းကို သက္ေသခံရန္လာေသာသူသာ်ဖစ္၏။
John 1:9 လူေအပါင္းတို့အား ဉာဏ္အလင္းေပးသည့္ စစ္မြန္ေသာအလင္းေတာ္သည္ကား ကမ္ဘာေလာကအျတင္းသို့်ျကလာမည္်ဖစ္၏။
John 1:10 ကိုယ္ေတာ္သည္ ကမ္ဘာေလာကျတင္ရြိေတာ္မူ်ပီး်ဖစ္၍ ကမ္ဘာေလာကသည္ ကိုယ္ေတာ္အား်ဖင့္ ်ဖစ္ေပၚလာ၏။ သို့ေသာ္လည္း ကမ္ဘာေလာကသည္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုမသိခ္ေ။
John 1:11 ကိုယ္ေတာ္သည္ မိမိ၏ေနရင္း်ပည္သို့်ျကလာေတာ္မူေသာ္လည္း မိမိလူမ္ိုးတို့သည္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုလက္မခံ်က။
John 1:12 သို့ရာျတင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ မိမိကိုလက္ခံ်က၍ မိမိ၏နာေမတာ္၌ယုံ်ကည္်ေကသာသူတို့အား ဘုရားသခင္၏သားသမီး်ဖစ္ေရသာအျခင့္ကိုေပးေတာ္မူ၏။
John 1:13 ထိုသူတို့သည္ကား လူတို့၏ျေသးမြမဟုတ္၊ အျေသးအသားအလိုဆန္ဒအား်ဖင့္လည္းမဟုတ္၊ လူ၏အလိုအား်ဖင့္လည္းမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္မြျေမးျဖားလာ်က်ခင္း်ဖစ္၏။
John 1:14 နြုတ္ေတာ္ျထက္စကားသည္လည္း လူ့ဇာတိအ်ဖစ္ကို ယူေတာ္မူ၍ ငါတို့အလယ္ျတင္ စံပယ္ေတာ္မူေလ၏။ ငါတို့သည္ က္ေးဇူးေတာ္နြင့္ သမ္မာတရားတို့်ဖင့္ ်ပည့္စုံလ္က္ရြိေသာကိုယ္ေတာ္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ခမည္းေတာ္၏ တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္၏ ဘုန္းေတာ္အ်ဖစ္ဖူး်မင္်ကေရလ်ပီ။
John 1:15 ေယာဟန္သည္ ကိုယ္ေတာ့္ကို သက္ေသခံလ္က္်ျေကး်ေကာ္သည္မြာ ငါ့ေနာက္မြ်ျကလာမည့္သူသည္ ငါမရြိမီက ရြိနြင့္သည္်ဖစ္၍ ငါ့ထက္်ကီး်မတ္သည္ဟု ငါဆိုခဲ့ေသာ သူသည္ကား ဤသူပင္်ဖစ္သတည္း။
John 1:16 ငါတို့အားလုံးသည္ ကိုယ္ေတာ္၏်ပည့္စုံ်ခင္းမြ က္ေးဇူးေတာ္တစ္ပါးေအပၚတစ္ပါးထပ္ဆင့္ခံ်ကေရလ်ပီ။
John 1:17 အဘယ္်ေကာင့္ဆိုေသာ္ ပညတ္တရားက္မ္းကို မိုးဇက္မြတစ္ဆင့္ေပးခဲ့်ခင္း်ဖစ္၏။ က္ေးဇူးေတာ္နြင့္ သမ္မာတရားသည္ကား ေယဇူးခရစ္ေတာ္အား်ဖင့္လာသတည္း။
John 1:18 မည္သူမ္ြဘုရားသခင္ကို မ်မင္ဖူး်က။ သို့ေသာ္ ခမည္းေတာ္၏ရင္ျခင္ေတာ္၌ ရြိေတာ္မူေသာ တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ကို ထင္ရြားေေစတာ္မူ၏။
John 1:19 ဂ္ူးလူမ္ိုးတို့က သင္သည္ မည္သူ်ဖစ္သနည္းဟု ေယာဟန္ကို ေမး်မန္းေစ်ခင္းငြာ ဂ္ေရုဆလင္်မို့မြ ရဟန္းမ္ားနြင့္ ေလဝိမ္ိုးျနယ္မ္ားကိုေစျလြတ္်ေကသာအခါျတင္ ေယာဟန္သည္ ဤသို့သက္ေသခံေလ၏။
John 1:20 ေယာဟန္သည္ ထိမ္ဝြက္်ခင္းမရြိဘဲငါသည္ ခရစ္ေတာ္မဟုတ္ဟုအတိအလင္းဝန္ခံေလ၏။
John 1:21 ထိုသူတို့ကလည္း ဤသို့ဆိုလ္ြင္ သင္သည္ ဧလိယ်ဖစ္ေသလာဟု ေမး်ေကသာ္ သူက ငါမဟုတ္ဟု ်ပန္်ေေဖလ၏။ သင္သည္ ေပရာဖက္်ဖစ္ေသလာဟု ေမး်က်ပန္လ္ြင္ သူက ငါမဟုတ္ဟု ်ပန္်ေပာေလ၏။
John 1:22 ထိုအခါ သူတို့က သင္သည္ မည္သူ်ဖစ္သနည္း။ ငါတို့ကိုေစျလြတ္ေသာသူတို့အား ငါတို့်ေပာ်ပနိုင္ရန္ သင္မည္သူ်ဖစ္်ေကာင္း သင္ကိုယ္တိုင္်ေပာ်ပပါေလာ့ဟု ဆို်က၏။
John 1:23 ထိုအခါ သူက ငါသည္ ေပရာဖက္အီဇာေယဟာထားခဲ့သည့္အတိုင္း သခင္ဘုရား၏ လမ္းေတာ္ကို ်ေဖာင့္တန္းေစ်ေကလာ့ဟူ၍ ေတာကန္တာရ၌ ်ျေကး်ေကာ္ေသာသူ၏အသံ်ဖစ္သတည္းဟု ဆိုေလ၏။
John 1:24 ထိုသို့ ေမး်မန္းရန္ေစျလြတ္်ခင္းခံေရသာသူတို့ျတင္ ဖာရီေဇးဦးမ္ားလည္းပါဝင္်က၏။
John 1:25 ထိုသူတို့က သင္သည္ ခရစ္ေတာ္လည္းမဟုတ္၊ ဧလိယလည္းမဟုတ္၊ ေပရာဖက္လည္းမဟုတ္ပါလ္ြင္ အဘယ္်ေကာင့္ေဆး်ေကာ်ခင္းကိုေပးသနည္းဟု ေမး်က၏။
John 1:26 ေယာဟန္က သူတို့အား်ပန္်ေဖသည္မြာ ငါသည္ ေရ်ဖင့္ေဆး်ေကာ၏။ သင္တို့အလယ္၌မူကား သင္တို့မသိေသာသူတစ္ဦးရြိ၏။
John 1:27 ထိုသူသည္ ငါ့ေနာက္မြ်ျကလာေသာသူ်ဖစ္ေသာ္လည္း ငါသည္ သူ၏်ေခနင္းေတာ္်ကိုးကိုမ္ြ ်ေေဖပး်ခင္းငြာ မထိုက္တန္ပါဟု ဆို၏။
John 1:28 ဤအ်ေကာင္းအရာမ္ားသည္ ေယာဟန္ေဆး်ေကာ်ခင္းေပးေေနသာ ဂ္ော္ဒန္်မစ္တစ္ဖက္ကမ္းရြိ ဘက္သနီျရာျတင္ ်ဖစ္ပ္က္ခဲ့်ခင္း်ဖစ္၏။
John 1:29 ေနာက္တစ္ေန့ျတင္ မိမိထံသို့ ေယဇူး်ျကလာေတာ္မူသည္ကို ်မင္လ္ြင္ ေယာဟန္က ်ျေကး်ေကာ္သည္ကား ဘုရားသခင္၏သိုးငယ္ေတာ္ကို်ကည့္်ေကလာ့။ ေလာကသားတို့၏အ်ပစ္ကို ခ္ျတ္ေတာ္မူေသာအရြင္ကို ်ကည့္်ေကလာ့။
John 1:30 ငါမရြိမီက ရြိနြင့္ေတာ္မူသည္်ဖစ္၍ငါ့ထက္ပို၍်ကီး်မတ္ေသာသူသည္ ငါ့ေနာက္၌်ျကလာမည္ဟု ငါဆိုခဲ့ေသာသူသည္ ဤသူပင္်ဖစ္သတည္း။
John 1:31 ငါသည္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုမသိခဲ့။ သို့ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ့္ကိုအစ္စရာအဲလ္လူမ္ိုးတို့အား ထင္ရြားျစာေဖာ္်ပ်ခင္းငြာ ငါသည္လာ၍ ေရ်ဖင့္ေဆး်ေကာ်ခင္း်ဖစ္သည္ဟု ဆိုေလ၏။
John 1:32 ထို့ေနာက္ ေယာဟန္က သက္ေသခံသည္ကား ဝိညာဉ္ေတာ္သည္ ခ္ိုးငြက္ သဏ္ဌာန္်ဖင့္ ေကာင္းကင္မြဆင္းသက္၍ သူ့ေအပၚ၌ နားေနသည္ကိုငါ်မင္ရ၏။
John 1:33 ငါသည္ သူ့ကိုသိသည္မဟုတ္။ သို့ရာျတင္ ေရ်ဖင့္ေဆး်ေကာရန္ ငါ့ကိုေစျလြတ္ေတာ္မူေသာအရြင္က အ်ကင္သူ၏ ေအပၚ၌ဝိညာဉ္ေတာ္သည္ ဆင္းသက္၍ နားေေနတာ္မူသည္ကို သင္်မင္ရပါက ဤသူသည္ သန့္ရြင္းေသာဝိညာဉ္ေတာ္်ဖင့္ ေဆး်ေကာေသာသူ်ဖစ္သတည္းဟု ငါ့အားမိန့္ေတာ္မူခဲ့၏။
John 1:34 ငါသည္လည္း ်မင္ခဲ့ေရသာ်ေကာင့္ ဤသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္်ဖစ္ေတာ္မူ်ေကာင္းကို ငါသက္ေသခံသည္ဟု ဆိုေလ၏။
John 1:35 တစ္ဖန္ေယာဟန္သည္ ေနာက္တစ္ေန့၌ မိမိ၏ တပည့္နြစ္ေယာက္တို့နြင့္အတူရပ္ေနစဉ္၊
John 1:36 ေယဇူး်ျကလာေတာ္မူသည္ကို ်ကည့္၍ ဘုရားသခင္၏သိုးငယ္ေတာ္ကို ်ကည့္်ေကလာ့ဟု ဆို၏။
John 1:37 တပည့္နြစ္ေယာက္တို့သည္လည္း ေယာဟန္၏စကားကို်ကားလ္ြင္ ေယဇူး၏ေနာက္ေတာ္သို့လိုက္ျသား်ေကလ၏။
John 1:38 ေယဇူးသည္ လြည့္်ကည့္၍ ထိုသူတို့သည္ မိမိေနာက္သို့လိုက္လာ်ကသည္ကို်မင္သ်ဖင့္ သင္တို့သည္ မည္သည့္အရာကိုအလိုရြိ်ကသနည္းဟု သူတို့အားမိန့္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ သူတို့က ရာဘီ၊ (အဓိပ္ပါယ္ကား ဆရာသခင္ဟု ဆိုလိုသည္) ကိုယ္ေတာ္သည္ မည္သည့္အရပ္၌ေေနတာ္မူသနည္းဟု ေမးလ္ြောက္်က၏။
John 1:39 ကိုယ္ေတာ္ကလည္း လာ၍်ကည့္်ေကလာ့ဟု သူတို့အား မိန့္ေတာ္မူ၏။ သူတို့သည္ လာ်က၍ ကိုယ္ေတာ္ေေနသာေနရာကို ်ကည့္်က်ပီးလ္ြင္ ထိုေန့၌ ကိုယ္ေတာ္နြင့္အတူေန်က၏။ အဘယ္်ေကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအခ္ိန္သည္ ေညေနလးနာရီခန့္်ဖစ္ေသာ်ေကာင့္တည္း။
John 1:40 ေယာဟန္၏စကားကို်ကားရ၍ ေနာက္ေတာ္သို့ လိုက္်ေကသာသူနြစ္ဦးတို့ျတင္ တစ္ဦးမြာ စီျမန္ေပတရု၏ညီအန္်ေဒးယ်ဖစ္၏။
John 1:41 သူသည္ မိမိ၏အစ္ကိုစီျမန္ကို ရြေးဦးျစာ ျေတ့လ္ြင္ ငါတို့သည္ ေမဆိယ (အဓိပ္ပါယ္ကား ခရစ္ေတာ္ဟု ဆိုလိုသည္)ကို ျေတ့ခဲ့်ေကလ်ပီဟု ဆို၏။
John 1:42 သူသည္ စီျမန္အား ေယဇူးထံေတာ္သို့ ေခၚေဆာင္လာေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူ့ကို်ကည့္ေတာ္မူ၍ သင္သည္ ေယာန၏သား စီျမန္်ဖစ္၏။ သင္သည္ ေစဖဟူ၍ေခၚ်ခင္းခံရလိမ့္မည္ (အဓိပ္ပာယ္မြာ ေပတရုဟု ဆိုလိုသည္)ဟု မိန့္ေတာ္မူ၏။
John 1:43 ေနာက္တစ္ေန့ျတင္ ေယဇူးသည္ ဂါေေလလးယနယ္သို့ျသားရန္ဆုံး်ဖတ္ေတာ္မူ၏။ ထို့ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဖိလိပုကိုျေတ့လ္ြင္ ငါ့ေနာက္သို့လိုက္ေလာ့ဟု သူ့အားမိန့္ေတာ္မူ၏။
John 1:44 ဖိလိပုသည္ကား အန္်ေဒးယနြင့္ ေပတရုတို့၏်မို့်ဖစ္ေသာ ဘက္ဇိုင္းဒါ်မို့မြ်ဖစ္၏။
John 1:45 ဖိလိပုသည္ နာသာနာအဲလ္ကိုျေတ့လ္ြင္ ပညတ္တရားက္မ္းနြင့္ ေပရာဖက္က္မ္းတို့ျတင္ မိုးဇက္ရည္ျညြန္းေရးသားခဲ့ေသာသူ်ဖစ္သည့္ ဂ္ိုးဇက္၏သား၊ နာဇရက္်မို့သား ေယဇူးကိုငါတို့ျေတ့ခဲ့်က်ပီဟုဆို၏။
John 1:46 နာသာနာအဲလ္ကလည္း နာဇရက္်မို့မြ ေကာင္းေသာအရာတစ္စုံတစ္ခုေပၚျထက္လာနိုင္ေသလာဟု သူ့အား ေမးလ္ြင္ ဖိလိပုက လာ၍်ကည့္ေလာ့ဟု ဆိုေလ၏။
John 1:47 ေယဇူးသည္ မိမိထံသို့နာသာနာအဲလ္လာေနသည္ကို်မင္လ္ြင္ ေကာက္က္စ္စဉ္းလဲ်ခင္းနြင့္ ကင္းေသာအစ္စရာအဲလ္အမ္ိုးသားစင္စစ္ကို်ကည့္်ေကလာ့ဟု သူ့အား ရည္ျညြန္း၍ မိန့္ေတာ္မူ၏။
John 1:48 နာသာနာအဲလ္ကလည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ အက္ျန္ုပ္ကိုမည္ကဲ့သို့ သိေတာ္မူပါသနည္းဟု ေမးလ္ြောက္လ္ြင္ ေယဇူးက သင့္အားဖိလိပုေမခၚမီသင္သည္ တည္ပင္ေအာက္၌ရြိေနစဉ္ကပင္ သင့္ကိုငါ်မင္သည္ဟု သူ့အား်ပန္်ေပာေတာ္မူ၏။
John 1:49 နာသာအဲလ္က ရာဘီ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္်ဖစ္ေတာ္မူပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အစ္စရာအဲလ္လူမ္ိုးတို့၏ ဘုရင္လည္း်ဖစ္ေတာ္မူပါသည္ဟု လ္ြောက္ေလ၏။
John 1:50 ေယဇူးကလည္းသင့္ကို တည္ပင္ေအာက္၌်မင္ရသည္ဟု သင့္အား ငါ်ေပာေသာ်ေကာင့္ သင္ယုံ်ကည္ေသလာ။ ယခုထက္ပို၍်ကီး်မတ္ေသာအရာတို့ကို သင္်မင္ရလိမ့္မည္ဟု သူ့အား မိန့္ေတာ္မူ၏။
John 1:51 ထို့ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္က သင္တို့အား ငါအမြန္ဆိုသည္ကား ေကာင္းကင္ျပင့္ေနသည္ကို လည္းေကာင္း၊ လူသား၏ေအပၚ၌ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္မ္ားဆင္းလ္က္တက္လ္က္ရြိေန်ကသည္ကိုလည္းေကာင္း သင္တို့်မင္်ကရလိမ့္မည္ဟု သူ့အားမိန့္ေတာ္မူ၏။

Click here to download this file
[entry='www.batupuei.webs.com']BATUPUEI[/entry]

@RHOHKAH

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users


This topic has been visited by 3 user(s)